Hasta Güvenliği Standartı

Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde, sağlık hizmetlerinin sunumu sırasında hastalarımızın  zarar görmesini  önlemek amacıyla fakültemiz ve çalışanlarımız tarafından alınması gereken önlemlerin belirlenmiştir. Bu önlemler hastaların doğru kimliklendirilmesi, çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması, güvenli ilaç uygulamalarının sağlanması, transfüzyon güvenliğinin sağlanması, radyasyon güvenliğinin sağlanması, düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltması, güvenli tıbbi uygulamaların sağlanması, tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması, enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi, atık yönetimi, hastaların bilgilendirilmesi ve onay alınması, bilgi güvenliği, laboratuarda hasta güvenliği, temel yaşam desteği güvenliği konularını kapsar.

Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde tetkik, tedavi, cerrahi girişimler ile girişimsel işlemler öncesinde ve ilaç, kan ve kan ürünü uygulamalarından önce, klinik testler için numune alımında ve hasta transferinde kimlik doğrulama işlemi gerçekleştirilir. İlgili hekim hastanın tedavisindeki ilaçlarla, sürekli kullandığı ilaçları kontrol ederek hasta elektronik dosyaya yazar.

Fakülte içerisinde düşme riski bulunan hastalar belirlenir. 0-16 yaş grubundaki hastalar ve yetişkin hastalar için ayrı ayrı Düşme Riski Değerlendirme Formu düzenlenerek düşme riski yönünden değerlendirilir. Hasta düşme riski değerlendirmesi sonucunda yetişkin hastalarda 5 ve 5 ‘in üstü ayrıca 0-16 yaş grubu için değerlendirme puanı 15 ve üstünde olan hastalar yüksek riskli kabul edilmeli yeşil yapraklı yonca figürüyle tanımlanmalı ve bu tanımlayıcı hasta odasının giriş kapısında bulunmalıdır. Alınan tüm tedbirlere rağmen hasta düşerse Güvenlik Raporlama Olay Bildirim Formu doldurularak, en kısa zamanda Kalite Yönetim Birimine bildirim yapılır, olay ile ilgili gerekli düzeltici önleyici çalışmalar başlatılır. Düşen hasta ilgili sorumlu hekimi, nöbetçi uzman hekim veya klinik durumunun gerektirdiği uzman hekim tarafından değerlendirilir.

Ameliyathanedeki tüm cihaz ve ısı kaynaklarının periyodik bakım ve kalibrasyonlarının yapılması sağlanır ve ameliyat öncesi son teknik kontrolleri yapılır. Cerrahi Güvenlik kontrol listesi; kontrol listesi sorumlusu tarafından anestezi verilmeden önce, ameliyat başlamadan  önce ve ameliyathaneden çıkmadan önce uygulanır. Hasta dosyasında saklanır. Cerrahi işlemlerin, Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen hasta güvenliği çözümlerine ve evrensel protokole uygunluğunun sağlanması esastır.

Elektro cerrahi, lazer ve diğer elektrikli cihazlarla yapılan işlemlerde  cihazın kalibrasyon periyodu belirlenir ve sadece kalibrasyonlu cihazlar kullanılır.  Üretici firmanın belirtmiş olduğu bakım aralıklarında bakım yapılır (altı aylık veya yıllık).

Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyonlarına yönelik plan oluşturularak plan dahilinde uygulama yapılır. Kalibrasyonu yapılan cihazların kalibrasyon etiketi bulunur. Etikette; kalibrasyonu yapan firmanın adı, kalibrasyon tarihi, geçerlilik süresi, sertifika numarası bulunur.

Hastalarımızın hastanede bulundukları sürece maruz kalabilecekleri enfeksiyon riskine karşılık alınacak önlemler “Enfeksiyon Kontrol Birimi” tarafından belirlenir.

Bahçeşehir Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesinde atıkların; Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak toplanması, taşınması, geçici olarak depolanması ve ilgili birimlere teslimi sağlanmaktadır. Konu ile ilgili usul, esas ve sorumluklar “ Atık Yönetimi Talimatı” nda belirlenmiştir. Plan ; Üretilen atık çeşitlerini, Atıkların kaynağında ayrıştırılmasını,  Üretilen atık miktarının azaltılmasını, Atıkların usulüne uygun olarak toplanmasını ve taşınmasını, atıkları taşımada kullanılacak ekipmanı, toplama ekipmanının temizliği ve dezenfeksiyonunu, geçici toplama alanlarının kullanımı ve atıkların depolanmasıyla ilgili kuralları,  geçici depolama alanlarının temizliği ve dezenfeksiyon kuralları, lisanslı atık taşıyıcılarına teslim edilmesini,  atıkların toplanması ve taşınması sırasında oluşabilecek kazalara karşı alınacak önlemleri ve kaza durumunda yapılacak işlemleri,  atık yönetimi sürecinde yer alan sorumluları kapsar.

Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde hastalarımıza uygulanacak tüm riskli girişimsel işlemler öncesinde bilgilendirme ve rızanın alınmasının nasıl ve kim tarafından yapılacağı ilgili yazılı düzenlemede belirtilmiştir. Bilgilendirme ve rıza alınmasıyla ilgili süreçte; işlemin kim tarafından yapılacağı, işlemden beklenen faydalar, işlemin uygulanmaması durumunda karşılaşılabilecek sonuçlar,  varsa işlemin alternatifleri, .işlemin riskleri ve komplikasyonları, işlemin tahmini süresi, hastanın adı, soyadı ve imzası, işlemi uygulayacak hekimin adı, soyadı, unvanı ve imzası, rızanın alındığı tarih ve saat bulunmalıdır.

Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği  Fakültesinde, hizmetin sunumu için gerekli olan ve hastalarımıza ait özel ve hastalıklarıyla ilgili bilgiler gizlidir. Bu bilgiler otomasyon sisteminde ve hasta dosyalarında muhafaza edilir. Bu bilgi ve belgeler; hastalarımızın yazılı izni olmadan (yasal şartlar hariç) hiç kimse veya kuruluşa verilemez, temin edilen bilgiler açıklanamaz.

Temel yaşam fonksiyonları risk altında olan veya durmuş bulunan bireylere gerekli müdahalenin yapılabilmesi için mavi kod uygulaması gerçekleştirilir. Mavi kod yönetimine yönelik düzenlemede;  uyarı sistemi oluşturulur, sorumlular belirlenir, tıbbı, idari ve hemşirelik hizmetlerinden birer temsilci bulunur.  Mavi kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu yapılır. Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılır. Her vardiya için ekipler belirlenir. Uygulamalarda kullanılmak üzere acil müdahale seti bulunur. Acil müdahale setinin miad ve kritik stok seviyeleri takip edilir. Mavi kod uygulamasına yönelik yılda iki kez tatbikat yapılır. Tatbikatta ne kadar süre içinde olay yerine ulaşıldığına dair kayıt tutulur. Çalışanlara mavi kod ile ilgili eğitim verilir.

WhatsApp
INTERNATIONAL PATIENT
Bize Ulaşın