KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi (“Bahçeşehir Üniversitesi”) olarak, Veri Sorumlusu sıfatı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve aktarılması hususunda bilgilendirme amacıyla bu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”) hazırlanmıştır.

Sağlık verileriniz başta olmak üzere, özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi tarafından 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ölçülü şekilde işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Toplanan, işlenen ve aktarılan kişisel verileriniz hakkında detaylı bilgileri Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (“VERBİS”) aracılığı ile öğrenebilirsiniz.

Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ne ait VERBİS kayıtlarına https://verbis.kvkk.gov.tr adresi üzerinden “Sicil Sorgulama” kısmında yukarıdaki Bahçeşehir Üniversitesi kelimesini aratarak ulaşabilirsiniz.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Hastanemiz kişisel verileri; teşhis ve tedavi süreçlerinde doğrudan elde etmekte veya elden teslim, posta, kargo aracılığı ile; manuel, sayısal, otomatik, kısmi otomatik veya entegrasyon yöntemleri ile Hastane yönetim sistemlerine veri girişi, elektronik veya basılı ortamda doldurulan formlar, güvenlik kameraları, çağrı merkezi aracılığı ile toplamaktadır. Bu kişisel verileri sağlık hizmeti sunmak ve “Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlendiği” maddesinde belirtilen hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek için toplamaktadır. Bu amaçlara ek olarak 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlar kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

Kişisel verilerin işlenmesinde, kanunda “Genel İlkeler” başlığı ile düzenleme altına alınan 4. Maddesinde belirtilen hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uyulmaktadır. Kişisel verileriniz, hastanemizinsağlık hizmeti sunma amacına uygun olarak tıbbi, teknik ve idari süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. ve 6. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, r Veri Sorumlusu sıfatıyla hastanemiz tarafından hukuki sorumluluğumuzu yerine getirebilmek için 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5. ve 6.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ölçülü şekilde işlenmektedir:

1- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,  3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik vb. ilgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,

2- Hastalarımızın hastanemiz veya hastanemize bağlı birimlerin ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,

3- Hastanemiz veya hastanemize bağlı birimlerden hizmet alan hastalarımızın can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari ve iş sağlığı güvenliklerinin temini,

4- Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,

5- İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı (E-Nabız) ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgilerin paylaşılması,

6- Sağlık hizmetlerinin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinin karşılanması kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen tıbbi bilgilerin paylaşılması,

7- Aldığınız hizmetler karşılığında faturalandırma yapılması,

8- Kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,

9- Suiistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,

10- Almış olduğunuz sağlık hizmetlerine ilişkin her türlü soru ve şikâyetlerinize cevap verilebilmesi, hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,

11- Almakta olduğunuz hizmetler, tamamlayıcı hizmetler ve yeni hizmetler hakkında bilgi verilmesi,

12- Size özel ilaç, tıbbi malzeme veya cihaz temini.

13- Çağrı Merkezi ve Dijital Kanallar aracılığı ile randevu hakkında bilgilendirilmek,

14- Acil vuku bulan olaylarda hastayı getiren kimseye ilişkin yakınlı derecesi bilgisi,

15- İhtiyaç duyulması halinde yasal temsilcinin onayı alınması esnasında şahit bilgileri,

16- İhtiyaç duyulması halinde tercüman bilgileri,

17- Hastanın danışmanına ait ad, soyadı ve imza bilgileri

18- Acil yardım çağrısı halinde ilgili mevzuata uygun olarak yerinizi tespit etme ve yetkili mercilerle paylaşma

Bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin arttırılması, araştırılması ve bağlı nedenler ile işlenmektedir.

 

 1. Hastalara İlişkin Toplanan Kişisel Veriler:

– Ad, soyad, Türkiye Cumhuriyeti (“T.C.”) kimlik numarası, T.C. vatandaşı olmayanlar için pasaport numarası veya geçici T.C. kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni hali, cinsiyet gibi kimlik verileri,

– Kimlik Kartı, Kimlik yerine geçen diğer belgeler, Pasaport ya da Ehliyet fotokopisi,

– Boy-kilo, kan grubu bilgisi,

– Sağlık güvencesi, özel sağlık sigortası, ödeyici kurum bilgisi ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileri,

– Meslek, iş yeri sicil ve /veya Hasta kimlik kartı numarası ile sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verileriniz,

– Adres, telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişim verileri, 

– Müşteri temsilcileri ve/veya hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtları ile elektronik posta, mektup vb. vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz,

–  Banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgileri, faturalama ve fatura bilgileri gibi finansal verileriniz,

– Yapılan muayene, teşhis, tetkik verileri ile test, laboratuvar ve görüntüleme sonuçları, reçete bilgileri, hasta tıbbi raporları, tanı verileri, biyometrik ve genetik veriler, doktor analiz ve yorumları gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen kişisel veriler,

– Yapılan tedavi planlaması, hastadan geleneksel veya dijital yolla alınmış ağız içi ölçüler, ağız dışı (panoramik), ağız içi röntgen raporları, sefalometrik röntgen raporları, dental volumetrik tomografi raporu,

– Kendi rızanız ile ilettiğiniz daha önceki muayene, teşhis, tetkiklere ait veriler, tıbbi laboratuvar ve görüntüleme sonuçları, test sonuçları, reçete bilgileri,

–  Alınan hizmetleri değerlendirmek amacı ile paylaşılan cevap ve yorumlar,

– Hastane ziyareti sırasında alınan kapalı devre kamera sistemi görüntüleri ve ses kayıtları,

– Otopark ve vale hizmetinden faydalanılması halinde araç plaka, marka ve model bilgileri,

– Web sitesi ve mobil uygulama kullanımı sırasında elde edilen konum bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri, form bilgileri,

– Web sitesi ve mobil uygulama üzerinden e-randevu oluşturulması için gerekli olan Kimlik numarası/Pasaport numarası ve doğum tarihi, gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler,

– Web sitesi ve mobil uygulama üzerinde oluşturulan talep veya şikayet formu için gerekli olan Ad-Soyad, e-posta, Telefon Numarası ve konum verileri,

– Hasta reşit değil ise hastanın yasal temsilcisi ile iletişim için temsilci bilgileri,

– Acil durumda ulaşılabilmek için Hasta Yakını Ad-Soyad ve Telefon Bilgisi,

 

 1. Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; hastanemiz tarafından 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesinin 2. fıkrasında ve 6. Maddenin 3. Fıkrasından belirtilen şartlar oluşması durumunda yeterli önlemler alınması şartı ile ilgili kurumlara kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilir.

KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, kişisel verilerinizi;

 • 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
 • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 • Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun,
 • Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği
 • Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar;
 • Sağlık Bakanlığı, Bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezlerine,
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinin karşılanması kapsamında özel sigorta şirketlerine,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’na,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetlerine,
 • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne,
 • Türkiye Eczacılar Birliği’ne,
 • Adli makamlara,
 • Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğunuz yurtiçi ve yurtdışındaki laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlara,
 • Yurtdışında bulunan bir hekimden ikinci görüş talep etmeniz halinde yurtdışındaki ilgili sağlık kuruluşuna
 • Sevk edildiğiniz veya kendi başvurduğunuz sağlık kuruluşuna,
 • Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcilere,
 • Olası hukuki ihtilaf durumunda, yasal olarak veya bir sözleşme kapsamında sır saklama yükümlülüğünde olan Bahçeşehir Üniversitesi avukatlarına, vergi danışmanlarına ve denetçilerine, danışmanlık alınan üçüncü şahıslara,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlara ve resmi mercilere,
 • Faturalandırmanın işverene yapılacak olması durumunda iş yeri hekimine,
 • Aldığınız hizmetlerin devamlılığı açısından yasal sınırlar çerçevesinde Bahçeşehir Üniversitesi iştirakleri ve bağlı ortaklıklarına,
 • Mevzuata uygun bir şekilde, almakta olduğunuz hizmetler, tamamlayıcı hizmetler, yeni hizmetler vb. hususlarda bilgi vermek amacıyla toplu SMS ve e-posta gönderimi sağlayan iş ortaklarımıza KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle hastanemize iletmeniz durumunda hastanemiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, hastanemiztarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak ya da elektronik imza ile imzalanmış belgeyi Sağlık Kuruluşumuza iletebilirsiniz. Bu çerçevede Sağlık Kuruluşumuz 6698 sayılı Kanunu’n 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de yer alan Başvuru Usulü başlıklı 5.Madde’de belirtilen içerikle; talebinizin imzalı bir nüshasını Çırağan Cad. Osmanpaşa Mektebi Sok. No: 4 – 6, 34353, Beşiktaş/İstanbul adresine bizzat elden teslim edebilir veya noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili ……………@kep.tr / kvkk@bau.edu.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 

Kişisel Veri Sahibi başvuru formu için tıklayınız.

 

WhatsApp
INTERNATIONAL PATIENT
Bize Ulaşın